GOPS Godziesze Wielkie

Stypendia i zasiłki socjalne

Uczniowie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc naszego ośrodka w postaci takiej jak stypendia i zasiłki socjalne.

Zasiłek szkolny

Osoby uprawnione do świadczenia

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (kwota zasiłku rodzinnego – 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest zdarzenie zależne od czynnika losowego tj. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

 • śmierć rodziców;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, kradzież lub zalanie mieszkania;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Powyższe wyszczególnienie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

Zasiłek szkolny nie przysługuje gdy:

wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego zostanie złożony po terminie 2 miesięcy licząc od momentu wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy.

Informacje dodatkowe

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich.

Wypłata świadczeń

Wypłata na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

Stypendium szkolne

Informacje ogólne

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Godziesze Wielkie:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.  528,00 zł netto. 

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 (tj. 248,00 zł.).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitej lub częściowej refundacji  kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu – (szczegółowy katalog wydatków). Wypłata stypendium w tej formie następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz innych imiennych dowodów wpłat. 
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • studentom;
 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne;
 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;
 • gdy wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe;
 • gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe.

Informacje dodatkowe:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.