GOPS Godziesze Wielkie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4 ust. 1 i 3).

Komisja ta jest organem pomocniczym gminy w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, a także integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należą:

  • Rozpatrywanie na posiedzeniu różnorodnych spraw, które mieszczą nie w obszarze profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Rozpatrywanie wniosków w pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w rodzinie i wynikających z tego patologicznych zachowań.
  • Członkowie komisji kontrolują punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadza kontrolę punków sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Wydaja oponie w sprawach zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
  • Kontrolują punkty sprzedaży, czy te przestrzegają warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Kaliszu organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży połączony w realizacją działań profilaktycznych.

W ramach tych działań realizowane są również pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz pozaszkolne programy edukacyjno-profilaktyczne. Działania organizowane są we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy m.in. „Tylko sport mnie uzależnia”.

Gminny Punkt Konsultacyjny w Godzieszach Wielkich

Zadaniem tego punktu jest pomoc rodzinom borykającym się z problemami uzależnień lub przemocy w rodzinie poprzez wsparcie psychologiczne. W punkcie tym można otrzymać poradę indywidualną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych.

Punkt świadczy pomoc indywidualnie oraz grupowo w postaci:

  • Poradnictwa
  • Konsultacji
  • Grup wsparcia
  • Grup samopomocowych
  • Pracy psychoedukacyjnej

Ponadto corocznie organizowane są przy współpracy z innymi gminami Piknik Trzeźwości czy Bale Andrzejkowe dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Pomoc psychologiczną, konsultacyjną i terapeutyczną mogą otrzymać również dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice, a także nauczyciele i wychowawcy.

Gminny Punkt Konsultacyjny w Godzieszach Wielkich znajduje się pod adresem ul. Rynek 2, 62-872 Godziesze Wielkie.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.