GOPS Godziesze Wielkie

Zasady udzielania pomocy społecznej​

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: 

• osoby zainteresowanej,
• jej przedstawiciela ustawowego,
• innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.
Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie).
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika GOPS. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej bezpośrednio do Ośrodka, bądź za pośrednictwem poczty.

Prawo do świadczeń pieniężnych i kryteria dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 
3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

Rodzaje świadczeń w pomocy społecznej​

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. Świadczenia pieniężne
• zasiłek stały, 
• zasiłek okresowy, 
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2. Świadczenia niepieniężne
• praca socjalna, 
• bilet kredytowany, 
• składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
• składki na ubezpieczenia społeczne, 
• sprawienie pogrzebu, 
• poradnictwo specjalistyczne, 
• interwencja kryzysowa, 
• schronienie, 
• posiłek, 
• niezbędne ubranie,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

Zasady udzielania pomocy społecznej opisane są szerzej w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.