GOPS Godziesze Wielkie

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD 
 800 119 119 
 
Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.
 
Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci. 
 
Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez
Czat zaufania TPD  na stronie internetowej  800119119.pl 

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Pandemia SARS-CoV-2

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą pandemii SARS-CoV-2 uruchomiona została infolinia wsparcia psychologicznego dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem COVID-19. Specjalistyczna pomoc udzielna jest przez psychologów Wojsk Obrony Terytorialnej pod numerem 800 100 102.

Informujemy, że osoby znajdujące się w kwarantannie, izolacji domowej mogą zgłaszać swoje potrzeby do tutejszego ośrodka. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Potrzebne numery

800 190 590 – infolinia NFZ

SANEPID – telefony alarmowe:
609 794 670 – czynny całodobowo
518 097 443 – czynny całodobowo

GOPS Godziesze

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

(Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.)

Gminny Ośrodek w Godzieszach Wielkich Dobry Start 300+

Dobry Start 300+

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Program Rodzina 500+

Od 1 stycznia 2022 Program Rodzina 500+ obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspiera osoby oraz najbardziej potrzebujące rodziny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Aby otrzymać wyżej wymienioną pomoc, należy udać się do naszego ośrodka w celu otrzymania skierowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

Asystent Rodziny

Zadaniem asystenta rodziny jest jej wsparcie przez pewien okres czasu. Dzięki czemu w przyszłości rodzina będzie w stanie pokonywać trudności życiowe, a zwłaszcza te dotyczące wychowania i opieki nad dziećmi.

Świadczenia rodzinne

Do świadczeń rodzinnych zaliczamy: zasiłek rodzinny oraz dodatki jemu podlegające, świadczenia opiekuńcze. Do tego typu świadczeń zaliczamy również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich oferuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Stypendia i zasiłki socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich oferuje dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w postaci zasiłku szkolnego oraz stypendia. Pomoc ta ma charakter socjalny. Ubiegać się o nią mogą:

  • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako:
jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie nauczające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najbardziej narażone na przemoc są kobiety i dzieci oraz osoby starsze i niepełnosprawne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do podstawowych działań gminnej komisji należy prowadzenie profilaktyki związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie budżetowe za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie budżetowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie budżetowe za rok 2021

Sprawozdanie budżetowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.