GOPS Godziesze Wielkie

Zapomoga wypłacana przez Gminę Godziesze Wielkie

W Gminie Godziesze Wielkie na podstawie Uchwały nr V/28/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania (DZ. URZ. WOJ. 2019.2726,
ogłoszony 11.03.2019)
przysługuje jednorazowa zapomoga z budżetu Gminy Godziesze Wielkie z tytułu urodzenia więcej niż jednego żywego dziecka podczas jednego porodu w wysokości 3000,00 zł na każde żywe dziecko, urodzone po dniu 01 stycznia 2019r.

Jednorazowa zapomoga wypłacana przez Gminę przysługuje jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Gminy Godziesze Wielkie bez przerwy przez okres 12 miesięcy przed urodzeniem dzieci oraz w dniu składania wniosku o jednorazową zapomogę.

Uprawnionymi do jednorazowej zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką którego pozostają dzieci.

Jednorazowa zapomoga przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
1) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się  w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce internetowej.