INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2022 roku.